Splošni pogoji

 1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti pogoji poslovanja (v nadaljevanju „pogoji poslovanja“) podjetja Amos d.o.o., s sedežom na Legatovi ulici 14, 1000 Ljubljana, Slovenija matična številka: 5728711000 (v nadaljevanju „prodajalec“) so urejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), ki ureja vzajemne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz ali v zvezi z kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju „kupoprodajna pogodba“), sklenjeno med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju „kupec“) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja spletni prodajalec na spletni strani www.svet-svetil.si (v nadaljevanju „spletna stran“) prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu „spletni vmesnik trgovine“). 

 

1.2. Pogoji poslovanja ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica. 

 

1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko sklenejo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami pogojev poslovanja. 

 

1.4. Določbe pogojev poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in pogoji poslovanja so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku. 

 

1.5. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni pogoje poslovanja. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnjih pogojev poslovanja.

 

 1. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Na podlagi registracije kupca na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko iz svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju „uporabniški račun“). Če spletni vmesnik trgovine omogoča shranjevanje, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije, neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

 

2.2. Ob registraciji na spletni strani in naročanju blaga je kupec dolžan pravilno in resnično navesti vse podatke. Kupec je dolžan ob kakršni koli spremembi posodobiti podatke, ki so navedeni v uporabniškem računu. Prodajalec meni, da so podatki kupca na uporabniškem računu in ob naročanju blaga pravilni.

 

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost informacij, ki so potrebne za dostop do njegovega uporabniškega računa.

 

2.4. Kupec ni pooblaščen, da dovoli uporabo uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 30 dni ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

 

2.6. Kupec upošteva, da uporabniški račun ni vedno na voljo, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca, ali pa potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme tretjih oseb.

 

2.7. Kupec ima pravico dodati oceno in mnenje kupljenega blaga na spletno stran prodajalca pod pogoji iz 2.8. odstavka, o čemer je obveščen po elektronski pošti po nakupu blaga s strani prodajalca.

 

2.8. Kupec lahko komentar doda prek svojega uporabniškega računa, kot je opredeljeno v 2. členu Pogojev poslovanja, če že ima račun ali ga je ustvaril prek povezave v e-pošti iz prejšnjega odstavka po vpiše svoje ime, priimek in elektronski naslov. Prodajalec kupca obvesti, da kupčeve osebne podatke, ki jih je kupec vnesel ob dodajanju ocene, obdeluje prodajalec, da bi izpolnil zakonsko obveznost prodajalca, da zagotovi, da objavljene ocene prihajajo od potrošnikov, ki so izdelek dejansko uporabljali ali kupili, saj je ocena objavljena na spletni strani prodajalca. Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca, da preneha obdelovati kupčeve osebne podatke v ta namen in bo prodajalec takim zahtevam brez odlašanja ugodil, vendar bo v tem primeru prodajalec odstranil oceno, ki jo je kupec dodal na svoji spletni strani. Kupec to priznava.

 

2.9. Prodajalec ima pravico izbrisati ocene, ki niso povezane z blagom, ki ga je kupec kupil od prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da izbriše ocene, ki ne ocenjujejo samega izdelka, ali ocene, ki vsebujejo vulgarne izraze, žaljive in rasistične vsebine, politična mnenja, povezave do drugih spletnih strani ali slabo moralo.

 

 1. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga v spletnem vmesniku trgovine so informativnega značaja in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe za to blago.

 

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno z navedbo cen posameznega blaga in stroški vračila blaga, če tega blaga po svoji naravi ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene izdelkov so navedene vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi pristojbinami. Cene izdelkov ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve zmožnosti, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

 

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških pakiranja in dostave blaga. Informacije o stroških pakiranja in dostave blaga, navedene v spletnem vmesniku trgovine, so veljavne le v primerih, ko je blago dobavljeno na ozemlju Republike Slovenije. 

3.4. Za naročilo blaga bo kupec izpolnil naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti informacije o:

 • naročenem blagu (kupec naročeno blago “doda”  v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),
 • načinu plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
 • informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovano „naročilo“).

3.5. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, upoštevajoč sposobnost kupca, da prepozna in popravi napake, ki so nastale pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb „Dokončaj naročilo“. Prodajalec meni, da so podatki v naročilu pravilni. Ob prejemu naročila bo prodajalec brez odlašanja kupcu po elektronski pošti potrdil prejem naročila, in sicer na elektronski naslov kupca, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju „elektronski naslov kupca“).

 

3.6. Prodajalec ima vedno pravico zahtevati od kupca dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu), odvisno od narave naročila (količina blaga, nakupna cena, pričakovani stroški pošiljanja). 

 

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem izhaja iz dobave naročenega blaga na naslov, ki ga kupec navede v naročilu.

 

3.8. Kupec se strinja, da bo uporabil komunikacijska sredstva na daljavo pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo nakupne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi sam kupec, pri čemer se ti stroški ne razlikujejo od osnovne stopnje.

 

 1. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Cena ponujenega blaga preko spletne strani prodajalca je navedena z vključenim davkom na dodano vrednost in vsemi pripadajočimi dajatvami.

 

4.2. Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:

 • po bančnem nakazilu na račun prodajalca s številko IBAN: SI56 6100 0002 1199 794, ki je odprt pri DH d.d. (v nadaljevanju „račun prodajalca“);
 • brezgotovinsko prek plačilnega sistema Stripe;
 • brezgotovinsko s plačilno kartico;

4.3. Skupaj s kupno ceno mora kupec prodajalcu plačati tudi stroške pakiranja in dostave blaga po dogovorjeni ceni. V kolikor ni navedeno izrecno drugače, vključuje nakupna cena tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

 

4.4. Prodajalec od kupca ne zahteva predujma ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbo člena 4.6 pogojev poslovanja v zvezi z obveznostjo vnaprejšnjega plačila nakupne cene blaga. 

 

4.5. V primeru gotovinskega plačila se nakupna cena plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila se nakupna cena plača v 7 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.

 

4.6. V primeru brezgotovinskega plačila mora kupec plačati nakupno ceno blaga in obenem navesti sklic plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva dolžnost plačati nakupno ceno izpolnjena v trenutku, ko je zadevni znesek knjižen v dobro računa prodajalca.

 

4.7. Prodajalec ima pravico, da v primeru, če kupec ne izda dodatne potrditve naročila (člen 3.6), zahteva plačilo celotne nakupne cene še pred pošiljanjem blaga kupcu.

 

4.8. Kakršnih koli popustov na ceno blaga, ki ga prodajalec ponudi kupcu, ni mogoče medsebojno kombinirati. 

 

4.9. Če je to običajno pri trgovanju ali če je to določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, mora prodajalec kupcu izdati davčni dokument – račun za plačila, opravljena po kupoprodajni pogodbi. Prodajalec smo davčni zavezanec davka na dodano vrednost. Davčni dokument – račun izda prodajalec kupcu po plačilu cene blaga in mu ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca. 

 

4.10. Zahtevek za spremembo na računu je možen le do 3. dne v mesecu, ki sledi datumu izdaje računa, razen če je sprememba posledica spremembe pri dobavi blaga ali popravka očitne napačne navedbe prvotnega računa (npr. tipkarska napaka, nepravilna količina fakturiranega blaga itd.). Potem sprememba ni več mogoča.

 

4.11. V skladu z Zakonom o prodajnih evidencah mora prodajalec kupcu izdati potrdilo o plačilu. Hkrati mora prejeti prihodek prijaviti pri davčnem administratorju na spletu; v primeru tehničnega izpada, najpozneje v 48 urah.

 

 1. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

 

5.1. Kupec upošteva, da v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) poleg drugega ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo prilagojeno po kupčevi želji ali za njegovo osebo, od kupoprodajne pogodbe za dostavo blaga, ki je pokvarljivo, kot tudi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga v zapečateni embalaži, ki jo je potrošnik izvzel iz embalaže in blaga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti in od kupoprodajne pogodbe za dobavo zvočnega ali slikovnega posnetka ali računalniškega programa, v kolikor je raztrgal ali drugače poškodoval njihovo originalno embalažo. Prodajalec poudarja, da je blago – respiratorji z zaščitnim razredom FFP2, ki ga je potrošnik vzel iz embalaže, blago, ki ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti.

 

5.2. Če primer ni naveden v členu 5.1 pogojev poslovanja ali če ni drugega primera, ko od pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, in sicer v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema blaga, pri čemer v primeru, kadar je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok teče od datuma zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe kupec obvesti prodajalca na e-naslov info@svetila-amos.si ali preko telefonske številke 041 667 362.

 

5.3. Poleg zgoraj omenjene zakonske pravice do odstopa od pogodbe vam prostovoljno zagotavljamo 60-dnevno garancijo za vračilo izdelkov. Pogodbo lahko prekličete tudi po izteku 14-dnevnega odstopnega roka, tako da nam blago vrnete v 60 dneh od prevzema (rok začne teči z dnem po dnevu dostave izdelkov), če so izdelki v originalni embalaži, vključujejo vse sestavne dele in priložene dodatke, niso rabljeni ali poškodovani in če ne gre za izdelke, prilagojene željam potrošnika ali za njegovo osebo. Za izpolnitev roka zadostuje pravočasna odprema. 

 

5.4. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po členu 5.2 pogojev poslovanja, prodajalec vrne denarna sredstva, prejeta od kupca, v roku štirinajst (14) dni od odstopa od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot ga je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec je prav tako upravičen vrniti nakup, ki ga je kupec zagotovil že ob vrnitvi blaga od kupca ali po drugačni poti, pod pogojem, da se kupec s tem strinja in prodajalec s tem kupcu ne povzroča dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev kupcu, preden kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu. 

 

5.5. Prodajalec je upravičen do enostranskega pobota odškodninskega zahtevka, ki je nastal v zvezi z blagom, z zahtevo kupca za vračilo kupnine.

 

5.6. V primerih, ko ima kupec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima prodajalec tudi pravico, da kadarkoli odstopi od kupoprodajne pogodbe, vse dokler kupec ne prevzame blaga. V takem primeru bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja kupcu vrnil kupnino brezgotovinsko na račun, ki ga določi kupec. Kupec je upravičen do nadomestila denarnih sredstev za prevoz le v najnižji ponujeni višini (če se je odloči za dražji način dostave).

 

5.7. Če je kupcu skupaj z blagom zagotovljeno darilo, se pogodba o darilu med prodajalcem in kupcem sklene s pogojnim odpustom, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, pogodba o darilu izgubi svojo veljavnost in kupec je dolžan blago vrniti prodajalcu skupaj z darilom. 

 

5.8. Če so v pošiljko vključene žarnice (svetlobni viri), ki so del kupljene svetilke in so popolnoma brezplačne, niso zajete v garanciji – so promocijski izdelek. 

 

5.9. Kupec – potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe. V kolikor je kupec podjetnik in je v naročilu navedel matično ali davčno številko, ni več potrošnik, temveč nepotrošnik. Iz tega razloga, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), nima pravice do vračila blaga v 14 dneh od dostave blaga.

 

 1. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. V kolikor je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza. 

 

6.2. Če je prodajalec v zvezi s kupoprodajno pogodbo dolžan blago dostaviti v kraju, ki ga je kupec določil v naročilu, mora kupec prevzeti blago ob dostavi.

 

6.3. V kolikor je treba iz razlogov na strani kupca blago dostavljati večkrat ali na način, ki ni naveden v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponavljajočo se dostavo blaga oz. stroške, povezane z drugim načinom dostave. 

 

6.4. Po prejemu blaga od dostavljalca mora kupec preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak nemudoma obvestiti dostavljalca. V primeru poškodovane embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od dostavljalca. Kupec je dolžan preveriti pošiljko ob prejemu od posrednika. V primeru nepravilnosti nas morate čim prej obvestiti (v roku 2 delovnih dni), da lahko v najkrajšem možnem času uspešno rešimo nepravilnosti.

 

6.5. Po oddaji naročila bo kupec prejel povezavo za sledenje naročilu. V primeru, da kaže, da je paket dostavljen, prejemnik pa paketa ni prejel, je kupec dolžan sporočiti pošiljatelja v najhitrejšem možnem času, ne več od 5 dni od datuma prejema na povezavi za sledenje naročilu.

 

 1. PRAVICE ZARADI POMANKLJIVE IZVEDBE

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami zaradi pomanjklive izvedbe urejajo veljavne splošno zavezujoče pravne določbe (zlasti Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2)).

 

7.2. Prodajalec je odgovoren kupcu, da blago ob prevzemu nima napak. Prodajalec je zlasti odgovoren kupcu, da ob prevzemu blaga: 

 • blago ima lastnosti, za katere sta se stranki dogovorili, in če ni dogovora, imajo lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki ga prodajalec ali proizvajalec izvajata,
 • blago ustreza namenu, ki ga za uporabo blaga navaja prodajalec ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
 • blago s svojo kakovostjo in izvedbo ustreza dogovorjenemu vzorcu ali izvirniku, če je bila kakovost ali izvedba določena na podlagi dogovorjenega vzorca ali izvirnika,
 • blago je v ustrezni količini, stopnji ali teži in 
 • blago izpolnjuje zakonske zahteve.

7.3. Določbe člena 7.2 pogojev poslovanja ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni za napako, za katero je bila nižja cena dogovorjena, za obrabo blaga zaradi njihove normalne uporabe, v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je blago imelo ob prevzemu, ali če izhaja to iz narave blaga.

 

7.4. Če se napaka pojavi v šestih mesecih po prevzemu, se šteje, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prevzemu. Kupec je upravičen, da uveljavi pravico zaradi napake, ki nastane pri potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.

 

7.5. Kupec uveljavlja pravice zaradi pomanjkljive izvedbe na naslovu prodajalčevih prostorov, kjer je sprejem reklamacije možen glede na obseg prodajanega blaga ali celo na sedež ali kraj poslovanja. Kupec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja uveljavljati pravico zaradi pomanjkljive izvedbe pri prodajalcu na naslovu prodajalčeve poslovalnice, kjer je mogoče prejeti reklamacijo glede na asortiman prodajanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali kraju poslovanja, in sicer najpozneje v roku 3 dni od prevzema pošiljke.

 

7.6. Druge pravice in obveznosti strank, povezane s prodajalčevo odgovornostjo za napake, se lahko uredijo z prodajalčevimi pravili reklamacije.

 

 1. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom v trenutku, ko je plačana celotna nakupna cena blaga in blago prevzame kupec.

8.2. Prodajalec v zvezi z naročnikom ni vezan na noben kodeks ravnanja v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). 

8.3. Pritožbe potrošnikov obravnava prodajalec preko e-pošte info@svetila-amos.si . Prodajalec bo informacije o obravnavi pritožbe kupca poslal na elektronski naslov kupca.

 

8.4. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov na podlagi kupoprodajne pogodbe je odgovoren Tržni inšpektorat RS s sedežem na Dunajski cesti 160, 1000 Ljubljana, matična številka: 5875099000, spletni naslov: http://www.ti.gov.si/. Platforma za spletno reševanje sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr se lahko uporabi za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe.

 

8.5. Evropski potrošniški center Slovenija, s sedežem na Kotnikovi 5, 1000 Ljubljana, spletni naslov: https://www.epc.si je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in v skladu z Direktivo 2009/22 / ES (uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

 

8.6. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi trgovinskega dovoljenja. Trgovinski inšpekcijski pregled izvaja v okviru svoje pristojnosti Tržni inšpektorat RS. Nadzor nad področjem varstva osebnih podatkov izvaja Urad informacijskega pooblaščenca. Tržni inšpektorat RS v omejenem obsegu izvaja, med drugim, nadzor nad spoštovanjem Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

 

8.7. Kupec tako prevzema tveganje spreminjanja okoliščin v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

 

8.8. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679, ter s politiko zasebnosti, navedeno na tej spletni strani. 

 

 1. DOSTAVLJANJE

 

9.1. Kupcu se lahko dostavi na elektronski naslov kupca.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

10.1. V kolikor razmerje, ki temelji na kupoprodajni pogodbi, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da je odnos urejen s slovenskim pravom. To ne vpliva na pravice potrošnikov v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

 

10.2. Če je katera koli določba pogojev poslovanja neveljavna ali neučinkovita ali če taka postane, se namesto neveljavnih določb uveljavlja določba, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.

 

10.3. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, je prodajalec arhiviral v elektronski obliki in ni dostopna.

 

10.4. Prilogo k pogojem poslovanja tvori vzorčni obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe.

 

10.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo Legatova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, Evropa, telefon 041 667 362.

V Ljubljani dne 1. 12. 2022